Анхны тусламжийн сургалт


МХТХ анхны тусламжийн онол, дадлага хосолсон 1 өдрийн сургалт 2019 оны 5 сарын 6-ний өдөр Анхны Тусламжийн 103 төвтэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Энэ сургалтанд хамрагдахаар маш олон суралцагч ирж, анхын тусламжийн мэдлэгээ ахин нэг сэргээж авлаа. Улирал эхлэхээс өмнө зайлшгүй хамрагдах ёстой юм.